Visualiserande Terapi - Symboldrama

Symboldrama är en form av terapi där samtal kombineras med bearbetning av inre bilder under avspänning. Att komplettera samtalet med visualisering av inre scener ger en unik möjlighet att på ett direkt sätt hantera de underliggande problemen. Det är inte alltid vi med ord kan uttrycka det vi upplever och känner. Vi har många minnen som ligger i höger hjärnhalva, som inte har tillgång till ett verbalt språk men däremot bilder. Då det inre visualiseras kan man få viktiga fingervisningar om hur problemen uppstått. Symboldrama underlättar återupplevandet och bearbetningen av händelser som ligger djupt förborgade och tidigare endast gjort sig påminda i svårförståeliga, känslomässiga reaktioner, psykosomatiska besvär och/eller problem i relationer.

I symboldramaterapi fokuserar vi särskilt på hur vi kan reparera negativa självbilder och nå fram till en större självrespekt och självacceptans. Jag arbetar med en relationsfokuserad form av symboldrama, där det inre barnets erfarenheter står i centrum. Det är en konstruktiv väg att ta itu med negativa självbilder och de problem som de skapar.

Så här går det till:
Med terapeuten som följeslagare gör du en vandring i ditt inre landskap. Den inre föreställningsvärlden utforskas och upplevelser spelas upp som i en dröm – men i vaket tillstånd. Du får föreställa dig ett motiv, som i allmänhet föreslås av terapeuten. I ”dramat” gestaltar du i din egen takt det som är aktuellt att arbeta med – och under dramats gång uppmanas du att förmedla skeendet och dina upplevelser till terapeuten. I symboldramat ges möjlighet att på ett symboliskt plan möta, och på ett nytt sätt handskas med, svårigheter och konflikter. Som en hjälp till ytterligare bearbetning målar du (helt utan konstnärliga krav) det som känns viktigt. Tillsammans tittar vi sen på bilden och bearbetar det som bilderna väckt.

Symboldrama underlättar återupplevandet och bearbetningen av händelser som ligger djupt förborgade och tidigare endast gjort sig påminda i svårförståeliga, känslomässiga reaktioner, psykosomatiska besvär och/eller problem i relationer. Den tillåtande terapeutiska miljön erbjuder möjligheter för patienten att upptäcka sina egna resurser och sin egen kreativitet. Du får med hjälp av symboldramaterapi ökad självkännedom, du kan känna att du fått samanhang och mening i din livsberättelse.

Du är varmt välkom­men att kon­takta mig helst via e-mail om du har frågor eller vill boka en tid.
E-mail: erikaterapi@gmail.com
Mobil:  070-367 89 44