Vi blir till i relation...

…och vi förändras i relation. Människan är från födseln inriktad på att skapa och upprätthålla nära relationer. Små barn är beroende av vuxna för sin utveckling och använder sina grundläggande affekter för att kommunicera med omvärlden. Det vi kallar personlighet skapas i det unika affektiva samspel som uppstår med omgivningen.

I de tidiga relationerna lär vi oss t.ex. när våra behov blir tillgodosedda och när de inte blir det, vilka känslouttryck som tillåts och vilka som inte gör det. Som barn anpassar vi oss till omgivningen, eftersom det viktigaste behovet är att upprätthålla en känsla av trygghet i de tidiga relationerna. Om utvecklingen, av olika skäl, inte sker balanserat riskerar vi att tappa kontakt med grundläggande känslor och behov – de förblir omedvetna. Vår grunduppfattning om det finns stöd och hjälp att få då vi behöver det, om världen är en trygg plats, om det är tryggt eller inte att uttrycka våra behov, kärlek, ilska etc till andra, grundläggs här.

I det tidiga samspelet formas alltså grundläggande inre föreställningar om oss själva och andra som vi bär med oss vidare i livet. De inre föreställningarna styr förväntningar och på så sätt kan tidiga erfarenheter föras över till nutida relationer och situationer. Om förutsättningarna för en balanserad utveckling inte varit optimala, kan vi få problem. Det kan vara värdefullt att undersöka sina s.k. anknytningsmönster. Ökat medvetande om dessa inlärda mönster ökar vår möjlighet att inte blint återupprepa dem i nya vuxna relationer. 

Psykoterapi utifrån en relationell psykodynamisk referensram innebär att tillsammans med en psykoterapeut undersöka sina inre föreställningar, känsloreaktioner och relationsmönster för att skapa förståelse kring de svårigheter man upplever idag. Undersökandet innebär en möjlighet att upptäcka och ifrågasätta invanda förhållningssätt och pröva nya.

En psykoterapeut som arbetar utifrån en relationell referensram försöker bidra till ökad medvetenhet utan att tro sig om att veta ”Sanningen”. Den relation som skapas i terapin är unik och bygger på deltagarnas olika personligheter. Kvaliteten på relationen är ofta avgörande för att våga utforska och närma sig smärtsamma känslor och erfarenheter. I en god terapeutisk relation skapas den kombination av trygghet och utmaning som är nödvändig för utveckling.

Psykoterapi är en erfarenhet som förändrar!

The group consisting of mother, father, and child is the main educational agency of mankind.
– Martin Luther King Jr.

Du är varmt välkom­men att kon­takta mig helst via e-mail om du har frågor eller vill boka en tid. 
E-mail: erikaterapi@gmail.com
Mobil:  070-367 89 44